Har din barnehage høyt sykefravær? Visste du at du kan søke Nav om tilskudd for å forebygge eller redusere sykefraværet og at din bedriftshelsetjeneste kan være din ekspertbistand?

Tilskudd til ekspertbistand skal være et bidrag for å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen. Det kan være aktuelt i tilfeller der arbeidsgiverens vanlige oppfølging under sykefraværet, eller bruk av andre tiltak og støtteordninger, ikke har ført frem.

Hvem kan være ekspert?

For å kunne bli vurdert for å motta tilskudd til ekspertbistand, må barnehagen først kontakte Nav som vil vurdere støtte gjennom tiltaket ekspertbistand. Barnehagen må selv finne sin ekspert som kan hjelpe til med å avklare situasjonen og finne en løsning. Dette kan for eksempel være din HMS-rådgiver i PBL Mentor bedriftshelsetjenesten som har god fagkompetanse til å bistå barnehagen i sykefraværsarbeidet.

– Våre rådgivere kan hjelpe til med å avklare situasjonen og bistå med å finne en løsning. Gjennom samtaler med arbeidstakeren og arbeidsgiveren vurderes arbeidsmiljøet, og vi forsøker å finne årsaken til sykefraværet og hvorfor det er langvarig og/eller hyppig, forteller fagleder i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Hanne Bjerke.

Det er viktig å merke seg at eksperten ikke skal gi behandling.

Hvem kan få ekspertbistand?

Nav kan gi tilskudd til ekspertbistand hvis en medarbeider har lange og/eller hyppige sykefravær. Før en søknad sendes, må arbeidstakeren, arbeidsgiveren og Nav være enige om at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.

Se informasjonsfilm fra NAV.

Din HMS-rådgiver i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste skal foreslå tiltak som skal gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre sitt arbeid i barnehagen, eventuelt annet arbeid i barnehagen der det er mulig. Det kan også være aktuelt at HMS-rådgiveren kartlegger kompetanse og ferdigheter hos en ansatt gjennom en arbeidsplassvurdering. Vurderingen gir grunnlag for å eventuelt tilpasse arbeidsoppgaver for arbeidstakeren. Din HMS-rådgiver skal primært gi bistand på arbeidsplassen, og støtte opp under samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Ekspertbistand gjennom PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kan være veiledning til annet arbeid i tilfeller der en arbeidstaker kanskje ikke har forutsetninger eller helse til å jobbe i barnehagen lenger.

Hva blir dekket av tilskudd til ekspertbistand og hvordan søke refusjon?

Barnehagen betaler for ekspertbistanden, og krever refusjon av utgiftene fra Nav i etterkant.

Refusjonskrav sendes etter at utgiftene til ekspertbistand er betalt, og senest to måneder etter at tiltaket ble avsluttet. Dokumentasjon på utgiftene må legges ved kravet.

Tilskuddet skal dekke barnehagens utgifter til ekspertbistand, opp til en fastsatt maksimal sats som per i dag er 20.700 kroner. Som utgifter regnes ekspertens faktiske utgifter. Tilskuddet skal også dekke utgifter til nødvendige forberedelser, i tillegg til plan/rapport som eksperten utarbeider.

Hvordan søker arbeidsgiveren om ekspertbistand?

Ta kontakt med Nav før søknaden sendes. Det må også innhentes et pristilbud fra den eksperten som ønskes inn. Nav har utarbeidet et elektronisk søknadsskjema for ekspertbistand. Det søkes gjennom Altinn.

Fra forskriften:

  • 3.Innhold

Eksperten skal komme inn og se på situasjonen og prøve å forstå bakgrunnen for sykefraværet. Innholdet i bistanden kan bl.a. være å

  • bistå arbeidstaker og arbeidsgiver i en uhensiktsmessig arbeidssituasjon som kan medføre sykefravær, med å se nye muligheter,
  • gjennomføre en arbeidsplassvurdering,
  • bistå i saker hvor det kan ligge en konflikt eller opplevelse av konflikt til grunn,
  • bistå når arbeidstaker og arbeidsgiver er rådville, og ikke vet hva mer som kan gjøres.

Slik søker du:

  1. Barnehagen har prøvd tilrettelegging og dokumentert det den skal uten resultat, og finner at løsningen er å søke bistand utenfra.
  2. Ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, slik at vi i samarbeid setter oss inn i hva som kan være mulige bistand å søke om.
  3. PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste regner pristilbud på bistanden som skal vedlegges søknaden.

Barnehagen sender søknad til Nav.  PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kan bistå med en beskrivelse av den ekspertbistanden som planlegges.

Har du spørsmål om ekspertbistand? 

Ta kontakt med oss i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste eller les mer om ekspertbistand for barnehage.