Gjennom systematisk arbeid skapes gode og robuste relasjoner, som igjen kan redusere lengden på sykmeldingen. Tilrettelegging er en viktig nøkkel, men ikke for en hver pris.

Når en medarbeiders funksjonsevne blir redusert, har både arbeidsgiver og arbeidstaker plikt til, og så langt det er mulig å finne løsninger som gjør at den ansatte kan fortsette å jobbe i barnehagen. Men hvordan tilrettelegger man på en god måte?

Ifølge Arbeidstilsynet kan tilrettelegging være alt fra:

  • Endring i arbeidstid eller arbeidskrav
  • Ergonomisk eller fysisk tilrettelegging av arbeidsplass og utstyr
  • Endrede arbeidsoppgaver
  • Omplassering til helt annet arbeid.

Still tydelige og realistiske krav

Mange ledere og pedagogiske ledere som jobber systematisk med forebygging vil kunne se hvem som trenger tilrettelegging før sykmeldingen kommer. Ser en leder at noen er slitne, kan det iverksettes tiltak for å redusere belastningen, for eksempel gjennom å øke bemanningen i travle perioder.

– For en ansatt med 100 prosent stilling, som får ti prosent tilrettelegging, skal det være en plan og enighet om oppfølging for hvordan dette skal praktiseres. Dette for å sammen finne ut av om tiltaket fungerer og skal fortsette, eller om det kan forsøkes ut andre løsninger, sier HMS-rådgiver og fysioterapeut Anette H. Grainger.

Ifølge Grainger praktiseres det gode tilrettelegginger i barnehager, og mange oppgir at de blir godt ivaretatt. Hennes erfaring er likevel at enkelte ledere i barnehager velger å utsette samtalen med en ansatt, eller tilby tilrettelegging som ikke er tidfestet.

– Tilrettelegging over tid skal tilbys til beste for den ansatte og hele barnehagen. Det kan bety at daglig leder i perioder må begrense deler av tilretteleggingen. For det skal ikke gå ut over andre, påpeker Grainger.

Hun understreker at det er veldig viktig at det foreligger en tidfestet plan.

– Å ikke avklare at man har behov for å jobbe redusert, men at det likevel gjøres «sånn i det skjulte», kan gi mange utfordringer i et arbeidsmiljø, og medfører også en fare for at helseproblemene kan forsterkes, understreker Grainger.

Kan tilrettelegge for mye

Det er individuelt hva som er det beste tiltaket, og riktig tiltak kan føre til at den ansatte kan fortsette å jobbe på tross av sine helseproblemer. Ofte strekker barnehagene seg langt for å få dette til, noen ganger for langt!

For å unngå at det blir misoppfatninger om tilrettelegging er det god forebygging å formidle til alle ansatte om rutiner og kultur for hvordan dette praktiseres i barnehagen. Verneombudet kan også ha en rolle her.

– Det er viktig å sette grenser for hvor mye arbeidsgiver skal tilrettelegge, spesielt hvis det går for hardt ut over øvrige ansatte eller hvis barnehagen påvirkes negativt. Det er forskjell å tilrettelegge for bare én ansatt enn hvis det er snakk om flere ansatte på samme tid. Noen har veldig klare grenser på dette, for eksempel ved at det ikke kan tilrettelegges for halve dager. Det er vanskelig å få inn vikar for en halv dag og belastningen blir større for de andre. Det er lov å stille krav til den ansatte, men løsningene kommer best gjennom dialog, sier Grainger.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kan delta i oppfølgingsmøter, dialogmøter eller utføre en individuell arbeidsplassvurdering.

– At noen utenfra med helsebakgrunn kartlegger den ansattes arbeidsplass opp mot helseutfordring, for så å beskrive forslag til tiltak, kan bidra til hjelp for arbeidsgiver som kanskje ikke vet hva som er det rette å gjøre. Den ansatte kan også oppleve dette som positivt; de blir tatt på alvor og får forslag til tiltak som kanskje ikke har vært prøvd ut før, sier Annette H. Grainger.

Viktige presiseringer

I tilfeller der en arbeidstaker opplever nedsatt arbeidsevne, for eksempel som følge av en ulykke, sykdom eller slitasje, er arbeidsgiver pliktig til å tilrettelegge arbeidet. I arbeidsmiljøloven §4-6 heter det at en arbeidsgiver, så langt det er mulig, skal iverksette tiltak for at arbeidstaker skal kunne fortsette i arbeidet.

De ansatte, på sin side, er ikke pålagt å fortelle arbeidsgiveren om helseproblemene sine, men de har plikt til å opplyse om egen funksjonsevne  og bidra til konstruktive forslag.
Kilde: Arbeidstilsynet, NAV, Idebanken og Utdanningsforbundet

Har du spørsmål knyttet til tilrettelegging i din barnehage?  BL Mentor bedriftshelsetjenesten støtter og gir råd til både leder og den ansatte i arbeidet med å sikre et godt arbeidsmiljø. Ønsker du å vite mer om hvordan PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kan bistå din barnehage?

Ta kontakt med oss!