Å skape en arbeidsplass der folk trives, er det beste du kan gjøre for å holde sykefraværet nede. Men hvordan står det egentlig til med arbeidsmiljøet i din barnehage? En elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse kan gi deg viktige svar.

Kunnskap og innsikt er viktige elementer for å kunne drive målrettet utvikling av barnehagen og ivareta den enkelte medarbeideren i personalgruppen. Arbeidsmiljøloven setter krav til kartlegging av risikoforhold i bedriften og dokumentasjon av arbeidsmiljøet. Det er derfor viktig å ta temperaturen på arbeidsmiljøet med jevne mellomrom, både for å erfare hva som fungerer og fange opp eventuelle utfordringer i arbeidsmiljøet.

Ansatte blir sett og hørt

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har mange års erfaring med å kartlegge arbeidsmiljøet i barnehagene. En slik kartlegging kan gjøres på flere måter alt ut ifra hva som passer barnehagen best, ikke minst med tanke på størrelse og antall ansatte. Vi anbefaler at en slik undersøkelse gjennomføres i samråd med tillitsvalgt og verneombud for å sikre forankring i alle ledd.

Formålet med arbeidsmiljøundersøkelser er å kartlegge status i barnehagen innenfor ulike områder. Den vil være et viktig verktøy for å lytte til alle dine medarbeidere og samtidig få en oversikt med felles tilbakemeldinger fra de ansatte som vil gi deg en god pekepinn på «hvor skoen trykker mest» og hva som fungerer godt. Når de ansatte opplever at de blir hørt og får gi tilbakemelding, øker engasjementet og motivasjonen for videreutvikling av arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøundersøkelse:

For de fleste barnehagene vil en digital arbeidsmiljøundersøkelse være ideell for å kartlegge arbeidsmiljøet. PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kan tilby to varianter av en digital undersøkelse:

 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Psykososialt og fysisk arbeidsmiljø

Begge undersøkelsene fungerer likt, det er bare innholdet i spørsmål og svar som vil variere ut ifra hvilken undersøkelse barnehagen velger.

 • De ansatte svarer anonymt på nett.
 • Du får en oversiktlig rapport når undersøkelsen stenger.
 • Vil gi deg som leder en «temperaturmåler» på arbeidsmiljø, trivsel og ledelse.
 • Sammenlignet resultatet med andre barnehager.

Intervju av ansatte:

En annen måte å kartlegge arbeidsmiljøet på er gjennom intervjuer med de ansatte.

 • 30 minutters intervju med hver medarbeider.
 • Dypdykk i barnehagens arbeidsmiljø.
 • Du får en anonymisert rapport som viser de viktigste funnene.
 • Vår vurdering og forslag til tiltak.

Fellesmøte

En tredje variant av arbeidsmiljøundersøkelse er å ta i bruk et personalmøte til en gjennomgang av arbeidsmiljøet hvor en HMS-rådgiver fra bedriftshelsetjenesten leder møtet og går igjennom følgende sammen med leder og de ansatte.

 • Danner oss et bilde av miljøet i barnehagen.
 • Gir veiledning om hvordan barnehagen bør jobbe og hvilke grep dere kan ta for å forbedre miljøet

Passer for alle barnehager

Sett av tid til oppfølging

Uansett hvilken kartlegging barnehagen ønsker å gjennomføre, er det viktig at du som er leder i barnehagen setter av tid til en gjennomgang av undersøkelsen med dine medarbeidere. Dette for at alle skal få en opplevelse av at deltakelsen i undersøkelsen gir en verdi i form av at arbeidsmiljøet blir tatt på alvor. Vi anbefaler at resultatene legges frem for alle samlet og at man avtaler oppfølging av enkeltpunkter i det videre arbeidet med arbeidsmiljøet.

Dersom du ønsker det, kan en av våre HMS-rådgivere i bedriftshelsetjenesten bistå i å legge frem resultatene og komme med forslag til videre oppfølging.

Du kan også bestille kurset «Psykososialt arbeidsmiljø i barnehagen». Kurset varer i tre timer og passer for både ledere og ansatte.