Skal vikarer være med i arbeidsmiljøundersøkelser, og hvor ofte skal barnehagen egentlig måle radon? Skal jeg kjøpe møbler som er ergonomisk for barna eller de voksne, og hvordan kan barnehagen tilrettelegge for at gravide kan gå lengst mulig i jobb?

Vi har samlet noen av de oftest stilte spørsmålene som kommer inn til PBL Mentor Bedriftshelsetjenestene, og svarene får du fra våre rådgivere i bedriftshelsetjenesten som er spesialister på barnehager.

Skal vikarer være med i arbeidsmiljøundersøkelser?

Vi anbefaler at de som er i langtidsvikariat, og vikarer som har vært i barnehagen en stund, blir med på undersøkelsen. Disse vikarene har ofte god informasjon som kan være nyttig å få frem i en arbeidsmiljøundersøkelse. Her handler det også litt om å inkludere dem som er en del av miljøet når denne undersøkelsen tas.

Tilkallingsvikarer eller ansatte som har vært ute av barnehagen en god stund på grunn av sykemelding og eller permisjon skal ikke være med. Grunnen til dette er at en arbeidsmiljøundersøkelse er «ferskvare» og svarene skal speile miljøet slik det er på det tidspunktet undersøkelsen blir tatt, og ikke fra lang tid tilbake.

Hva er forskjellen på PBL Mentor bedriftshelsetjeneste og PBL?

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste skal bistå og ivareta alle som jobber i barnehagen og er derfor en nøytral part i saker som oppstår i barnehagen. Bedriftshelsetjenesten har taushetsplikt og kan ikke diskutere saker med andre.

PBL, på den annen side, er arbeidsgiverorganisasjonen som har til oppgave å bistå eier og daglig leder i alle typer arbeidsgiverspørsmål. Dersom øvrige ansatte i en barnehage ringer til PBL med spørsmål eller ber om råd, vil de oftest bli henvist til sine fagforeninger.

Det er ikke slik at PBL og PBL Mentor bedriftshelsetjeneste samarbeider i enkeltsaker. PBL Mentor bedriftshelsetjeneste er fri og uavhengig og med egne ansatte, egne journalsystemer og egne verktøy.

Kan alle ansatte ringe bedriftshelsetjenesten?

Alle ansatte kan ta kontakt med oss i bedriftshelsetjenesten ved behov. Det er et personalgode å ha en bedriftshelsetjeneste man kan henvende seg til dersom man er usikker i enkelte saker som omhandler arbeidsmiljø og personal. Samtalen med bedriftshelsetjenesten er konfidensiell, men dersom arbeidstaker trenger bistand eller ønsker at bedriftshelsetjenesten går videre med en sak, må arbeidsgiver bli informert om dette. Grunnen til det er at dette innebærer kostnader som arbeidsgiver må godkjenne.

Hva er best for de voksnes ergonomi? Stoler og bord tilpasser barna eller de voksne?

Det er ikke noe fasit på dette, da voksne kropper så klart både kan sitte på lave eller høye stoler. Det aller viktigste er muligheten vi har for finne varierte sittestillinger. Dette er gunstig for kroppene våre og i grunnen ganske unikt for barnehagejobben som innebærer mange ulike aktiviteter i løpet av en arbeidsdag. Dere kan sitte, stå, ligge på ryggen, stå på alle fire og på hendene om dere vil (og kan).

Vi ser ofte at barnehagene har gått til innkjøp av lave krakker med hjul som kan justeres i høyden. Disse er supre og kan både benyttes til bordaktiviteter, stående bleieskift eller ved påkledning i garderoben. Her vil de lave stolene som finnes i barnehagene også fungere. I tillegg er det jo fint å ha mulighet til å sitte med ryggen inntil veggen eller i en god sofa med ryggstøtte når aktivitetsnivået skal være litt lavere. For vi trenger jo en arbeidshverdag som både gir bevegelse og hvile.

Til syvende og sist handler ergonomi i barnehagen altså mindre og mindre om høyde på bord og stoler eller for eksempel automatiske hev/senkbare stellebord. Vi bør i minst like stor grad fokusere på god planlegging, organisering og gjennomføring av aktivitetene som skal gjøres slik at flest mulig opplever variasjon, aktivitet og mulighet for restitusjon.

I tillegg kommer vi ikke unna det faktum at en kropp som er bevegelig i mange retninger og som er sterk og vant til å være i bevegelse, er den aller beste for deg som skal jobbe i barnehagen.

Ønsker du mer kunnskap om ergonomi og forebygging i barnehagen? Ta dette digitale kurset på 1 time!

Hvordan kan man tilrettelegge for at en gravid kan stå lengst mulig i jobb?

Tilrettelegging for gravide er ikke så ulik annen tilrettelegging. Det er viktig å kommunisere tidlig med den gravide, og på bakgrunn av dette kartlegge om det er noen spesielle behov eller usikkerheter. Det er lite som er farlig for en gravid i barnehage, og hun kan gjøre alle oppgaver så lenge kroppen ikke gir signaler om noe annet. En frisk gravid kan løfte og gjøre det som føles bra.

En god tilrettelegging er det vi kaller «gravidekvarter».  Det å gi den gravide en ekstra pause i løpet av dagen, kan være svært god forebygging, og det være med på å holde den ansatte lenger i jobb. Men, det aller viktigste er god dialog hele veien, og å se etter løsning så tidlig som mulig.

Les også: Vær forberedt og lag en god gravidpolitikk

Har bedriftshelsetjenesten psykolog?

Vi har dessverre ikke tilbud om psykologhjelp i bedriftshelsetjenesten, men kanskje et av disse kan være et alternativ:

  • Dersom den ansatte har opplevd en krise og derfor har behov for psykologhjelp, har alle medlemsbarnehagene med PBLs tariffavtale en forsikring som også dekker psykologisk førstehjelp.
  • Individuell støttesamtale: Støttesamtale er et tilbud som kan gis til ansatte som har opplevd en belastende livsendring eller hendelse, og som av den grunn opplever psykisk ubehag. Den utløsende hendelsen behøver ikke ha noe med jobben å gjøre, men kan føre til redusert arbeidsevne/funksjonsnivå. Støttesamtalen utføres av rådgivere i bedriftshelsetjenesten. Dette er ikke et behandlingstilbud, men kan være til god hjelp likevel. Støttesamtalen er en tilleggstjeneste som blir fakturert barnehagen.
  • Dersom den ansatte har behov for psykologhjelp for å kunne stå i arbeid, kan den ansatte be fastlegen om å henvise til arbeidsrettet behandling i spesialisthelsetjenesten, et behandlingstilbud for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon). For dette tilbudet betaler pasienten en mindre egenandel.

Ta gjerne kontakt om du har flere spørsmål eller om dere ønsker å bestille individuell støttesamtale fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Kan dere i bedriftshelsetjenesten komme å måle radon i barnehagen?

Radon betyr jordstråling som vi har i varierende mengder, avhengig av hvor vi befinner oss i Norge. Se Nasjonalt aktsomhetskart for radon – DSA. Radonkonsentrasjonen i bygninger varierer over tid. I barnehager og skoler skal en alltid arbeide for et lavest mulig nivå av radonstråling innendørs.

For å ta hensyn til både det naturlig varierende radonnivået, samt den påvirkning ventilasjon har på konsentrasjonen innendørs, anbefales det målinger som utføres i to trinn for bygg som har ventilasjonsanlegg:

  • Trinn 1 gjennomføres som en langtidsmåling over to måneder, ved bruk av sporfilm, målet er å finne årsmiddelverdien, og derfor avdekke om der er noen utfordringer når det gjelder radonnivået i din barnehage. Denne målingen gjennomføres ved at barnehagen bestiller sporfilmer fra et målefirma, hvor en etter endt måleperiode sender målebrikker inn til samme firma for analyse. Rapport lages og sendes ut til barnehagen i etterkant.
  • Trinn 2 gjennomføres som en korttidsmåling for å undersøke hvordan ventilasjonen i bygget påvirker radonnivået gjennom et døgn, og vanlig måleperiode er én uke. Dette må utføres av folk med faglig kompetanse, som for eksempel bedriftshelsetjenesten. Dette skal kun gjennomføres hvis der er for høye verdier etter trinn 1-målinger og hvis barnehagen har ventilasjonsanlegg.

Les også: Har du husket å planlegge for randonmåling i barnehagen?

Kan dere i bedriftshelsetjenesten skrive under på at dere har vært involvert i planlegging av ombyggingen/nybygget av barnehagen?

Bedriftshelsetjenesten kan, uavhengig om et bygg skal renoveres, bygges om eller bygges nytt, være en aktiv faglig medspiller i byggesaker. Hvis barnehagen har en byggesak som kommer inn under plikten til å innhente Arbeidstilsynets forhåndssamtykke i henhold til Arbeidsmiljølovens § 18-9, er det et krav til at bedriftshelsetjenesten skal involveres i planleggingsarbeidet.

Bedriftshelsetjenesten bør komme inn så tidlig som mulig i byggeprosessen, før tegninger er ferdig utformet. Uavhengig av om en byggesak er søknadspliktig til Arbeidstilsynet eller ikke, vil bedriftshelsetjenestens involvering dreie seg om et sett av kriterier som skal være oppfylt.

I byggesaker er Bedriftshelsetjenestens bidrag å sørge for at barnehagen har tenkt på alt som er vesentlig for et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Vi gir råd opp mot kravene til utforming av arbeidsplassen, sørger for at medvirkning er ivaretatt, og at helheten er gjennomtenkt. Dette omfatter blant annet etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser; Jfr. Forskrift om organisering, medvirkning og ledelse §13-2

Først når bedriftshelsetjenesten har gått igjennom de ulike kriteriene som skal vurderes i et trygt og sikkert arbeidsmiljø, vil det skrives under på at vi har medvirket.

 

Har du spørsmål til PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste eller ønsker bistand av oss? Ta kontakt med oss på 75 55 37 00 eller bht@pbl.no.

Våre rådgivere

Les mer om Bedriftshelsetjenestens rådgivere.


Anette Grainger            Annette Johansen

Katrine Skjetne             Hanne Bjerke


Lene S. Offstad             Hanne Kvaløsæter

Anne-Lise H. Blakstad   Kjetil Landsverk


Lise Marie G. Brox        Frøydis Våge

Steffen Roth                  Johanne Lie-Berland