Fra 1.januar 2024 ble reglene omkring verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) endret, og har særlig påvirket de minste barnehagene.

Den nye lovendringen krever at alle virksomheter skal ha verneombud hvis de er fem eller flere ansatte.

− Tidligere har grensen for å velge bort verneombudsrollen og å lage avtale om annen ordning vært ved ti ansatte eller færre, sier HMS-rådgiver Katrine Skjetne i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har kursene du trenger for å tilfredsstille lovkravet.

Delta på HMS-kurs

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at verneombud, ledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har tilstrekkelig opplæring innenfor arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid.

− Fremdeles er det slik at ledere, verneombud og representanter i arbeidsmiljøutvalget skal ha opplæring innen relevant regelverk. Det gjelder for eksempel arbeidsmiljøloven, arbeid med internkontroll, viktige arbeidsmiljøområder, som ergonomi, støy, inneklima, beredskap, det psykososiale og organisatoriske miljøet, og annet som påvirker arbeidet i barnehagen, sier Skjetne.

Bedriftshelsetjenesten skal på turne i flere byer og holde HMS-kurs.

Skjetne oppfordrer deg til å ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste om du ønsker å delta på kurs.

− Du kan også ta vårt digitale HMS-kurs, som tilfredsstiller lovkravet og er skreddersydd for ledere og verneombud i barnehager, sier hun.

 

Ett eller to verneombud i barnehagen

Skjetne sier at det er viktig å merke seg at det å ikke ha verneombud, er et aktivt valg:

− Er man under fem ansatte og velger å ikke ha verneombud, skal det foreligge en avtale om annen ordning.

I de nye endringene sies det at man ved fem eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud. Avgjørelsen om behov for flere verneombud avhenger av størrelsen på ansattgruppen og om verneombudet opplever å være i stand til å ha oversikt innen sitt verneområde.

− Det kan av og til være nyttig med to verneombud, forteller Skjetne og gir et eksempel:

− En del barnehager er eksempelvis inndelt i to hus, eller med litt avstand mellom avdelinger «oppe» og «nede» i bygget. I disse tilfellene er det naturlig å spørre seg om verneombudet får mulighet til å bistå på hele huset og ikke bare blir en representant for egen avdeling eller etasje.

Det kan også være en fordel med to verneombud, eller vara for verneombud, i tilfelle et av dem opplever langtidsfravær

Verne om det psykososiale arbeidsmiljøet

Verneombudet har fått en tilleggsoppgave med de nye endringene i loven, og oppgavene skal nå også omfatte arbeidstakernes psykososiale miljø.

− Det er i stor grad vår oppfatning i bedriftshelsetjenesten at dette allerede er en praksis som etterleves i de fleste barnehagene, sier Skjetne.

Hun påpeker at verneombudet må kjenne til sin rolle og være i stand til å skille på denne og andre roller man har i barnehagen.

− Det er også viktig at man som verneombud for arbeidstakernes psykososiale miljø, må sette grenser for seg selv, oppfordre ansatte til å løse saker på lavest mulig nivå og være tydelig på riktig saksgang ved ulike henvendelser, sier hun og legger til:

− Nå som denne lovendringen trer i kraft, er det om mulig enda viktigere at daglig leder og verneombud lager gode rutiner for samarbeid og møtepunkter, slik at man får en åpen og transparent dialog om utfordringer i og forebygging av psykososialt arbeidsmiljø.

Vil du lese mer om verneombudsrollen og de kommende endringene?

Endringer i arbeidsmiljøutvalget

Det er også blitt endringer i reglene for hvem som skal ha et arbeidsmiljøutvalg.

Endringene i verneombudsreglene berører i størst grad de mindre barnehagene, mens endringene i hvem som skal ha arbeidsmiljøutvalg (AMU) påvirker flere av de større barnehagene.

Tidligere var loven slik at man skal ha et arbeidsmiljøutvalg i virksomheter som har flere enn 50 ansatte. Fra 1. januar 2024 ble dette endret til at alle virksomheter med flere enn 30 ansatte skal ha et arbeidsmiljøutvalg.

− I tillegg er det viktig å få med seg at hvis enten arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det, skal det nå opprettes AMU i virksomheter mellom 10 og 30 ansatte. Dette må altså arbeidstakere på arbeidsplasser med over 10 ansatte få informasjon om, sier Skjetne.

Les mer om de nye endringene og arbeidsmiljøutvalg.

 

Ta vårt digitale HMS-kurs!

Ønsker du mer informasjon om våre HMS-kurs? Ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste!