Nei, barnehagen er ikke pliktig å dele ut legemidler. I tilfeller hvor et barn har behov for medisiner, som for eksempel ved en antibiotikakur eller andre faste medisiner, er det barnets foresatte som er ansvarlig for at barnet får denne medisinen. Så lenge medisinen skal inntas én til to ganger om dagen, er dette uproblematisk og barnehagen trenger ikke involveres.

Men når barnet trenger medisin mange ganger om dagen, kan det by på praktiske problemer for de foresatte å administrere dette. I slike tilfeller kan barnehagen tilby seg å hjelpe til, ved å inngå en avtale om legemiddelhåndtering med barnets foresatte. De fleste barnehager velger å gjøre dette for å hjelpe foresatte slik at det blir praktisk gjennomførbart. Men det er ikke alle barnehager som følger retningslinjene for legemiddelhåndtering.

 

Legemiddelhåndtering er foresattes ansvar

Dersom barnehagen skal gi medisiner til barn i barnehagetiden, finnes det retningslinjer som bør følges. Husk å skrive en avtale med barnets foresatte om legemiddelhåndteringen før dere starter med å dele ut medisiner. Det er de foresatte som har ansvaret, og som skal ha dialogen med barnets lege.  Slike ting er lurt å ha skriftliggjort i en avtale, slik at det er tydelig hvem som har ansvaret for en forsvarlig legemiddelhåndtering.

Avtalen bør inneholde informasjon om:

  • hvem som har ansvar for hva
  • hvem som skal administrere legemidlene i barnehagen
  • hvordan eventuell opplæring ivaretas
  • den medisinske tilstanden til barnet
  • hva barnehagen skal gjøre ved uventede hendelser

 

Det er viktig med opplæring og vurdering av risiko

Husk å avklare med barnets foresatte om medisinen skal oppbevares i barnehagen, eller om de skal ta med den daglige dosen hver dag. Dersom medisinen er i en form som gjør at det må måles opp doser, bør de foresatte levere ferdig oppmålte doser merket med barnets navn. Risikoen for feilmedisinering øker ved oppmåling av doser. Av den grunn bør ikke barnehagen påta seg ansvaret med å måle opp doser.

Den som leverer ut medisin er ansvarlig for at det blir gitt riktig dose legemiddel til riktig barn, til riktig tid og på riktig måte. Av den grunn er det viktig at de ansatte som skal administrere legemidlene får god nok opplæring av barnets foresatte.

Husk å kvittere på et utleveringsskjema at medisinen er gitt og til hvilket tidspunkt.

Dersom det er mange barn som skal ha ulike medisiner øker risikoen for feilmedisinering. I slike tilfeller må leder vurdere om barnehagen er i stand til å sørge for forsvarlig legemiddelhåndtering til alle barna, eller om barnehagen blir nødt å si nei til noen. Dersom legemiddelhåndtering blir omfattende, bør barnehagen gjøre en grundig vurdering av risikoen.

I PBL Mentor HMS finnes det nedskrevne retningslinjer, mal på avtale og skjemaer dere kan ta i bruk til dette arbeidet.

Vil du prøve PBL Mentor HMS?

Har du ikke PBL Mentor HMS i din barnehage, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis