Noen ord til barnehagene fra spesialrådgiver innen ledelse og arbeidsmiljø i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Hanne Kvaløsæter.

Dette er ikke en historie om «den stakkars daglige lederen» som alltid er ensom og huff og akk – men en historie om at vi ikke må glemme at daglig leder også er din kollega.  Daglig leder må tåle å bli vurdert og akseptere at man har en annen rolle med øverste ansvar. Men det betyr ikke at det ikke er mulig å være en del av fellesskapet. Og her har alle som jobber sammen i dette fellesskapet et ansvar.

Hvem er egentlig daglig leder i barnehagen, leder eller kollega? Her sier vi ja takk begge deler, men først og fremst en kollega. Dette er det imidlertid ikke alle ansatte som tenker over. Og dette er det mange daglige ledere som kjenner godt på kroppen.

Selv har jeg vært daglig leder i flere barnehager, og nå med mine 14 år i bedriftshelsetjenesten har jeg ikke tall på hvor mange ganger ledere begynner samtaler med meg om at «du vet, det er jo en ganske ensom jobb dette». Ukentlig har jeg samtaler og veiledning med ledere som kjenner på at de ikke nødvendigvis er en del av fellesskapet i barnehagen, men en som er litt på siden, og samtidig den som har ansvaret for alt som skjer og også det som ikke skjer.

Daglig leder har riktignok en annerledes jobb og stilling enn det øvrige pedagogiske personalet – en slags bedrift i bedriften kan man kanskje si, men er først og fremst en kollega.

De forteller meg at de kan ha en følelse av ikke å passe inn i det store puslespillet som utgjør en felles personalgruppe – brikken passer ikke alltid.

Det er faktisk ikke sånn at daglig leder beslutter, håndterer eller tar valg for å være vanskelig eller sette kjepper i hjulene for sine ansatte. Det er en grundig og gjennomtenkt vurdering som er tatt på bakgrunn av alt det totale som skjer i hele barnehagen. Ja, så er det ikke alle som er enig i, eller forstår beslutningen – eller kanskje også motarbeider dette, men dette er jobben til en daglig leder som ikke kan tilfredsstille alle som ønsker at ting var annerledes. Daglig leder kan med sin rolle være i en konstant skvis, men er først og fremst en kollega.

Daglig leder skal være en pådriver og en motivator – men det kan noen ganger by på utfordringer. Mange er ikke så glade i endringer, og det harmonerer dårlig med alle krav som settes til barnehagen og rollen som daglig leder. Daglig leder må ofte gjøre knallharde prioriteringer, holde skuta på stø kurs og samtidig opprettholde relasjonene til de ansatte som de er helt avhengige av for å kunne drive en god barnehage. Daglig leder er en fasilitator, men først og fremst en kollega.

 

Daglig leder-rollen i en skvis

Det kan være flere årsaker til at daglig leder føler seg i en skvis – eller mellom «barken og veden», som mange beskriver det som. Som daglig leder skal man yte lederstøtte og være lojal mot både ansatte og sitt styre; Dette kan for noen være vanskelig å stå i. Daglig leder kan ofte ikke diskutere saker som skjer i barnehagen med noen av sine kollegaer heller på grunn av den interne taushetsplikten som råder. Det kan kanskje også være en utfordring å snakke med styreleder eller andre styremedlemmer om saker, da disse ofte er foreldre eller andre som ikke har noe med personalsaker å gjøre. Det er derfor jeg ofte får telefoner og møter med daglig ledere som trenger en sparringspartner – dette tror jeg for mange er undervurdert.

Uforutsigbare dager og trange økonomiske rammer i barnehagen er det mange som snakker mye med meg om. De beskriver dette som en skvis med tanke på føringer fra styret om å spare penger, og samtidig krav og forventninger fra personalet om flere vikarer og andre nødvendige ting. Daglig leder er kanskje også der at det er vanskelig å snakke med personalet om hvordan ståa faktisk er i barnehagen, fordi det kan gjøre dem urolig og utrygge i egen jobb. Samtidig kreves det store inngrep som vil ha en innvirkning på alle.

Jeg snakker også ofte med daglig leder som tidligere var pedagogisk leder i samme barnehage, men som har rykket opp. Enten fordi «det bare ble sånn» eller fordi vedkommende har ønsket dette selv. Som pedagogisk leder er du en del av gjengen, men får en ny rolle som daglig leder. Ofte kjenner både ansatte og daglig leder på en litt uavklart situasjon der savn, tap av fellesskap og nære relasjoner settes på prøve. Det vil være vanskelig å være leder og samtidig god venn med en ansatt, selv om man først og fremst er en kollega.  

 

Sosialt men ensomt

Ensomhet er følelsen av mangel på samhold eller tilknytning, og mangel på anerkjennelse både på det man gjør og den man er.

Så hvordan kan daglig leder føle seg ensom og alene på en sosial arbeidsplass som i barnehagen med folk i alle kroker og kriker?

Mange ledere snakker med meg om at de er sammen med masse folk hver eneste dag, men likevel ofte føler seg ensomme. Mange ledere som opplever en slik ensomhet, kan fort havne i en tilstand av å bli innadvendt, og føle seg mest vel ved å isolere seg på sitt kontor. Daglige ledere forteller om eget sykefravær knyttet til overveldelse i jobben og om rollen de ikke kan dele med noen andre.

Konkrete opplevelser som daglige dere forteller meg om og reflekterer rundt kan blant annet være:

 • Daglig leder er den som ikke får med seg de gode praksisfortellingene og minnene som skapes mellom de ansatte på avdeling og i barnehagen. Slike hendelser en del av en intern humor det blir vanskelig å komme inn i.
 • Daglig leder er ofte den som planlegger møter og innhold på personalmøtene og som har den utakknemlige jobben med å holde gjengen engasjerte og sosiale selv etter arbeidstid. Dette beskrives som en av få arenaer daglig leder kan være sosial med alle sine kollegaer i løpet av en måned.
 • Daglig leder er den som skal ordne opp i alt og står ansvarlig for alt som skjer – også det som ikke skjer.
 • Daglig leder er den som må ta de upopulære valgene eller beslutningene, og være modig nok til å stå i dem og bære ansvaret for dem, samtidig som daglig leder først og fremst er en kollega.
 • Det forventes at daglig leder skal være en rollemodell både i barnehagen og i sosiale sammenhenger. Daglig leder må spesielt være bevisst sin rolle dersom det nytes alkohol, da det er leders ansvar å rydde opp dersom det skal skje noe som ikke er akseptabelt.
 • Daglig leder sitter for det meste på sitt kontor, fordi det er der pc og annet nødvendig utstyr er. Det er ikke sjelden at ansatte opplever daglig leder som lite tilgjengelig eller synlig på avdelingene. Mange daglige ledere forteller meg at de ønsker å være mer til stede og behjelpelig på avdeling, men det vil få en konsekvens for den jobben som skal gjøres som daglig leder.
 • Daglig leder er gjerne den som får vite ting sist. Dette kan føre til en opplevelse av å ikke være inkludert.
 • Daglige ledere som ikke blir invitert til sosiale sammenkomster på ettermiddager eller helger fordi «Vi kan jo ikke invitere sjefen – det blir kleint».

 

Hva kan gjøres?

Mange ansatte forteller i våre arbeidsmiljøundersøkelser at de opplever en flat struktur i barnehagen – dette gjelder på avdeling. Det er ikke store forskjeller på det pedagogisk leder gjør og det assistenten gjør. Dette gjelder som oftest ikke daglig leder. Det handler nok mye om rollen og respekten til en leder. Min opplevelse er at det på grunn av dette skapes en slags distanse mellom daglig leder og resten, der daglig leder ikke blir involvert eller tatt med som en naturlig del av miljøet.

Daglig leder har selvfølgelig også et selvstendig ansvar for å bli inkludert og ønske å være inkludert. Ansatte forventer at leder bryr seg om dem, viser empati og omtanke, og at der ligger en gjensidig respekt og tillit. Dette er noe daglig leder både kan ønske og forvente tilbake også.

Jeg tror det er kjempeviktig at ledere involverer seg i de ansattes liv, at de tør å bry seg og tør å vise seg litt sårbare. De kan by litt på seg selv – vise at de er interesserte og investere tid med de ansatte. Men dette gjelder ikke bare daglig leder, men alle som velger å være en del av en personalgruppe i barnehagen.

Daglig leder har et spesielt ansvar for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, men alle har ansvar for seg selv og hverandre. Dersom alle kunne etterleve dette, så hadde mange arbeidsmiljøer vært annerledes, mener jeg.

Det alle mennesker ønsker seg, både på arbeidsplassen og ellers, er å bli sett, føle seg verdsatt og vite at man er nyttig. Hvis disse tre tingene er på plass på arbeidsplassen, er veldig mye gjort. Dette gjelder i høyeste grad også for daglig leder. For selv om man har et personalansvar, så er man først og fremst en kollega.

Alle tingene ansatte ønsker fra daglig leder, er også ting daglig leder ønsker seg tilbake. De ønsker seg en aksept og en forståelse for at det noen ganger er vanskelig å stå alene i mye.

Daglige ledere er også 24 timers mennesker. De synes også at det er vondt når ansatte snakker bak deres rygg, eller de opplever å være en felles fiende for andre.

Daglig leder har også behov for en trygghet og en tilhørighet som igjen danner et større eierskap og en yrkesstolthet sammen med sine kolleger – for alle er først og fremst kolleger.

Det er ikke så mye som skal til for at også daglig leder sammen med hele personalgruppen kan kjenne på et fellesskap. Hvis alle bare tenker over at:

 • Det handler om å spille hverandre gode uavhengig av stilling
 • Det handler om å bry seg om hverandre uansett hvor i barnehagen man jobber
 • Det handler om å se og lytte til alle mennesker man har en relasjon til
 • Det handler om å inkludere
 • Det handler om å akseptere hverandre
 • Det handler om å respektere hverandre
 • Det handler om å tolke ting i beste mening

 

Så hvordan er det nå?

Hvem er egentlig daglig leder for deg i barnehagen nå, leder eller kollega? Jeg håper du velger først og fremst en kollega.

Ta vare på ALLE kollegene dine!

 

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste er tilgjengelig for lederstøtte og veiledning. Rådgiverne kan være gode sparringspartnere i vanskelige saker.

Ta kontakt med meg, eller noen av mine kolleger om du ønsker å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg og din barnehage.