− Jeg er mye på besøk hos barnehager og jobber med ergonomiopplæring. Det er ingen hemmelighet at en stor del av sykefraværet i barnehager er koblet til muskel- og skjelettplager, sier HMS-rådgiver og fysioterapeut i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Anette Grainger.

Det er mange faktorer som fører til muskel- og skjelettsmerter. Dette kan for eksempel være hvor mye vi løfter, om du mistrives på jobb, stress eller hvor god fysisk form du er i.

I Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) sin rapport om muskel og skjelettsmerter fra 2019, oppgir 73 prosent av barnehagelærere at de har muskel og skjelettplager. Av disse oppgir 40 prosent at plagene er arbeidsrelatert. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager oppstår når arbeidet over tid fører til påkjenninger eller belastninger som er større enn kroppen tåler.

− Barnehagen bør jobbe forebyggende med ergonomi for å unngå at barnehageansatte får vondt i ryggen eller andre muskel- og skjelettplager, sier Grainger.

Forebygging av muskel- og skjelettplager i barnehagen

Grainger er spesialist i helse- og miljøarbeid, ergonomi og arbeidshelse, og hun hjelper barnehager med å jobbe forebyggende med ergonomi.

Hun erfarer at barnehager jobber veldig ulikt med forebygging av muskel- og skjelettplager.

− Noen barnehager velger å ha internopplæring med gjennomgang av behov for hjelpemidler. Andre barnehager gjennomfører kartlegging og lager tiltak ut ifra det, sier hun.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kan gjennomføre både opplæring og kartlegginger i barnehagen. Grainger nevner eksempler på hva bedriftshelsetjenesten ofte ser på i en kartlegging.

− Det kan være hvor mange barn og voksne som er sammen i garderoben, om barna har mulighet til å gå opp til stellebordet selv, eller om personalet har fått opplæring i avlastning og bevissthet rundt variasjon i arbeidsstillinger, sir hun.

Ergonomiopplæring i barnehager tar ikke bare hensyn til fysisk arbeidsmiljø som for eksempel møbler, hjelpemidler og utstyr personalet benytter.

− God ergonomi henger også tett sammen med organisering og psykososialt arbeidsmiljø, sier Grainger og forklarer:

− Organisering handler om å avklare hvem som gjør hvilke arbeidsoppgaver og når. Det er viktig med samarbeid og kommunikasjon for å fordele avlastning mellom de ansatte. Psykososialt arbeidsmiljø er viktig i ergonomisammenheng, da det hjelper lite å legge til rette for å bruke hev-senk stellebord om den egentlige utfordringen er mistrivsel og dårlig kommunikasjon.

Les også: Skreddersydd opplæring i barnehagen forebygger muskelsmerter.

 

Medvirke i forebygging

Målet med en kartlegging for å forebygge muskel- og skjelettplager, er å bli klar over hva som fungerer og hvilke utviklingstiltak barnehagen må jobbe med.

− Jeg ser ofte at daglig ledere i barnehagene har ulike tilnærminger når de skal iverksette tiltak i avdelingene. De kommuniserer, prioriterer og følger opp tiltak ulikt. Men det jeg ser, er at ledere med en god struktur og tydelig ledelse, påvirker effekten av forebygging av muskel- og skjelettplager i en positiv retning.

Grainger oppfordrer ledere til å la personalgruppen være med å sette ord på hvordan de opplever organisering og fysisk belastning på arbeidsplassen sin.

− Barnehager har flere arenaer for medvirkning. Personalet kan – på avdelingsmøter, planleggingsdager, i ledermøter og på personalmøter – medvirke til forebygging av muskel- og skjelettplager. God planlegging og organisering er avgjørende for å fange opp om det finnes forhold i barnehagen som kan påvirke belastning og opplevd stress, sier hun.

Behovet for tiltak vil endre seg fra år til år.

Grainger forteller at tilrettelagte ergonomiske tiltak kan fungere bra inntil personalet flytter på seg eller barna byttes ut med nye barn.

− Hver avdeling består av unike ansatte og barn. De har forskjellige rutiner, og de kan ha ulike individuelle forventinger til hva som fungerer. Dette kan fort endre seg når det blir forandring i bemanning eller de må håndtere barn med spesielle behov – typiske situasjoner som påvirker ergonomi, sier hun.

HMS-rådgiver Grainger opplever ofte at personalet har barnas behov i fokus – på bekostning av eget behov for avlastning.

− Et godt råd er å rette oppmerksomheten mot det dere kan påvirke og gjøre noe med. Så for å unngå å få vondt i ryggen eller andre muskel- og skjelettplager av å jobbe i barnehage, bør du kartlegge situasjoner hvor ryggen blir ekstra belastet og jobbe med tiltak som forbedrer situasjonen, avslutter Grainger.

Ønsker du en nærmere prat om hvordan PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kan hjelpe din barnehage med ergonomi og forebygging? Ta kontakt med Anette Grainger eller noen av våre andre HMS-rådgivere.