Pandemien er og har vært utfordrende for mange arbeidsmiljø, når fellesskapet og samholdet er satt på en prøve. Å være en del av et fellesskap, ha en arbeidsplass å komme til på morgenen, og være en del av en større gruppe med like mål, utfordringer og seiere, er en stor verdi for oss mennesker. Vi må snu tilbake fra meg og mitt, til oss og vi igjen.

Mange barnehager ønsker å få den gode fellesskapsfølelsen til å blomstre på nytt og få hjelp i den usikre tiden vi er i. Så hvordan kan du ta tilbake arbeidsmiljøet i barnehagen og kanskje få det enda bedre enn før på jobb? Her er fem gode råd til deg som leder for hvordan du kan jobbe med arbeidsmiljøet nå og fremover!

1. Sett av tid til fellesskap og erfaringsutveksling
Et godt arbeidsmiljø med gode og støttende ledere og kollegaer er viktig for oss alle sammen, uansett hvilken jobb, rolle eller stilling vi har. Nå kreves det en felles dugnad og innsats for å igjen skape det gode arbeidsmiljøet og for å samle troppene.

Sett av tid i barnehagen til å snakke åpent om hvordan de ansatte har blitt påvirket på jobb og gjerne privat også. Ta også en god runde sammen med personalet der dere snakker om hvordan dere som barnehage og ansattgruppe i fellesskap har klart dere gjennom pandemien. La alle som ønsker, få en stemme inn i dette.

Målet er å skape trygghet for å dele erfaring, bli møtt med forståelse og sitte igjen med en fellesskapsfølelse.

2. Samtaler med ansatte
Som leder trenger du å ta hver enkelt ansatt på alvor og vise omtanke; prøv å forstå hvor de kommer fra og hva de trenger av deg som leder. Vær oppmerksom på kjente risikofaktorer og ta disse med inn i medarbeidersamtalen med de ansatte. På denne måten kan utfordringene hos den enkelte identifiseres og praktiske tiltak iverksettes.

Det er forventet at noen kan oppleve økte psykiske plager som følge av tiden som har vært, og da spesielt forårsaket av bekymringer for egen og andres helse. Noen kan synes det er godt å lufte dette i plenum, mens andre vil trenge tettere individuell oppfølging. Her må du som leder vurdere hvor din grense går i henhold til oppfølging og når du bør anbefale at den ansatte tar kontakt med primærhelsetjenesten eller bedriftshelsetjenesten.

Det kan være nødvendig med videre oppfølging i form av for eksempel individuelle støttesamtaler. Dette er godt forebyggende arbeid for å forhindre økte psykiske plager og eventuelle sykmeldinger.3. Finn et felles prosjekt og se fremover
Det handler nå om å kunne se fremover og legge bak oss det som har vært.

Samle alle dine medarbeidere og lag et felles prosjekt dere kan samles rundt. Sett et navn på prosjektet, som for eksempel «Vi tar arbeidsmiljøet tilbake». Ett godt råd er å ha lave skuldre i dette arbeidet og tenke at det er en del av et større forbedringsarbeid som skal gå over tid.

Fokuset bør rettes mot medarbeiderne og alle må delta i dette. Det er tross alt den enkelte som bidrar til å skape det miljøet man er en del av. Alle synspunkter og meninger må få komme frem, det er da de beste avgjørelsene tas.

Her kan din bedriftshelsetjeneste være en god sparringspartner og bidragsyter for hvordan dere kan gå frem.

Ta kontakt med oss i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste ved behov for støtte.

 

4. Arbeidsmiljøkartlegging
Etter en felles evaluering der de ansatte har snakket åpent om sine erfaringer, kan det være bra å gjøre en arbeidsmiljøkartlegging for å avdekke status. Det er viktig å alltid lete etter forbedringer i arbeidsmiljøet i tillegg til å ha rette søkelyset på det som fungerer godt.

En god arbeidsmiljøkartlegging kan gi deg viktige svar og hjelpe deg med å bevare og bygge et godt arbeidsmiljø. Den kan hjelpe med å avklare viktige faktorer som for eksempel rolleforventning, mestring og jobbkrav, arbeidsmengde, arbeidspress og trivsel.

Når dere har tatt en fot i bakken og funnet ut hvordan ståa er, så har dere fått en økt bevissthet på hva som er bra hos dere. Ta dette med i eventuelle endringer og tenk over; hva må vi bevare og hva kan vi endre på? Dere vet jo selv hva som fungerer og hva det går ut på. Men det handler nå om å finne de riktige tiltakene for deres barnehage.

Vi anbefaler alle barnehager å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse som en del av det systematiske HMS-arbeidet. Også for å få bekreftet at det de gjør er riktig.

Ta gjerne en elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse i barnehagen.

I tillegg til elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse har også PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste en intervjukartlegging der alle ansatte får ca. 30 minutter individuelle samtaler med bedriftshelsetjenesten. Dette gir oss mulighet til et enda større dypdykk i miljøet slik det er ved kartleggingen.

Les også: Ta temperaturen på arbeidsmiljøet.


5. Lag en handlingsplan
Etter arbeidsmiljøundersøkelsen bør det lages en handlingsplan. Noen må sørge for at det blir en kontinuitet i arbeidet. Lag derfor en egen gruppe som kan holde litt i trådene over tid. Denne gruppen kan for eksempel hete en arbeidsmiljøgruppe.

Arbeidsmiljøgruppen kan ta ansattes innspill videre og definere hvilke bevaringsområder, altså det som fungerer godt, og forbedringsområder, det som kan forbedres eller forandres som skal få størst oppmerksomhet i denne perioden. Arbeidsmiljøgruppen kan sørge for at arbeidsmiljøet er jevnlig på agenda, og at det blir jevnlig evaluert i forhold til satte mål. Her kan det også lages et eget årshjul for arbeidsmiljøprosjektet deres. Det vil kunne bidra til en god og systematisk prosess og fokus over tid.

Her kan for eksempel områder fra tidligere evaluering, som er definert som viktig for dere, komme inn i årshjulet. Bevarings- og forbedringsområder etter arbeidsmiljøkartleggingen skal også ha en naturlig plass i dette årshjulet.

Få hjelp med arbeidsmiljøet
Vi i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste er tette på barnehagene hele året og tiden i pandemien har vært intet unntak. Vi har fått mange henvendelser knyttet til smittevern og beredskap, men også om individuell oppfølging av enkeltansatte og det psykososiale arbeidsmiljøet.

Et godt arbeidsmiljø vil nå være viktigere enn noen gang for vi er jo alle så mye mer enn det andre ser.  Vi vet at et godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær. Det gode arbeidsmiljøet påvirker vår psykiske helse, det er helsefremmende og kan bidra til økt livskvalitet.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kan bistå med å ta tilbake arbeidsmiljøet etter pandemien! Ta kontakt med oss!