Barnehagene skal ha rutiner som sikrer aktivitetsplikten ved mistanke eller kjennskap til at et barn eller en gruppe i barnehagen blir utsatt for krenkelse. Hvordan jobber vi godt med det?

1. januar 2021 fikk barnehageloven et nytt kapittel som omhandler det psykososiale barnehagemiljøet, på folkemunne kalt mobbeloven. Loven skal bidra til å sikre at barn får et trygt og godt barnehagemiljø.

Barnehagene har i flere år fulgt rammeplanen som sier at man skal jobbe forebyggende med krenkelser, men nå som det er implementert i barnehageloven, så er det også en plikt til å dokumentere det man har gjort, og det som skal gjøres. Dette gjelder i de saker der man mistenker eller har fått kjennskap til at et barn ikke har det trygt eller godt i barnehagen.

Definisjonen på krenkelse i barnehageloven er gitt ved eksempler som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Men det er ikke alltid lett å vite når hendelser i barnehagen skal defineres som krenkelser, og har personalet i barnehagen lik oppfattelse av begrepet? Når inntrer så kravet om undersøkelse av om at et barn er blitt krenket?

For å kunne gripe inn når det er nødvendig, er det viktig at personalgruppen diskuterer hva som kan oppleves som krenkende atferd og hvordan dette kan forebygges i barnehagen. Slik vil personalgruppen kunne få en felles forståelse for hva krenkende atferd er, hvilke tilfeller man skal melde og når man skal starte undersøkelse av saken. Det kreves jevnlig gjennomgang av dette, og i PBL Mentor HMS er det rutiner om hvordan barnehagen kan jobbe systematisk og forebyggende med psykososialt barnehagemiljø.

I den nye loven følger det plikter som ansvarliggjør alle som jobber i barnehagen til å følge med og gripe inn gjennom aktivitetsplikt.

Aktivitetsplikten er delt inn i fire delplikter. Plikt til å:

  • følge med
  • melde fra
  • undersøke
  • sette inn tiltak

Den nye loven gir også barnehagen et ansvar om å lage en skriftlig plan hvis et barn ikke har det trygt og godt. Hvilke rutiner og planer barnehagen har laget seg for å imøtekomme den nye barnehageloven, vil være forskjellig ut ifra barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Barnehagene skal ikke godta krenkelser og alle som jobber i barnehagen har ansvar for å følge med på at dette ikke skjer. Barnehagene skal jobbe forebyggende, og skal sikre systematisk arbeid. Gjennom årshjul, risikovurderinger og skriftlige rutiner kan dette dokumenteres, slik at det synliggjør den lovpålagte jobben med å arbeide for et godt psykososialt barnehagemiljø.

I PBL Mentor HMS får barnehagene samlet rutiner som beskriver det systematiske arbeidet. Her finner man blant annet rutine for hvordan man kan arbeide med psykososialt barnehagemiljø og hvordan barnehagene kan håndtere krenkelser ved mistanke om, eller kjennskap til, at et barn ikke har det trygt eller godt i barnehagen. PBL Mentor HMS har også mal for aktivitetsplan, som er utarbeidet med alle delplikter og lovkravene til hva planen skal inneholde i henhold til kapittel 8 i barnehageloven.

Vil du prøve PBL Mentor HMS i din skole eller barnehage?

Du kan prøve PBL Mentor helt gratis og uforpliktende i din barnehage, skole, bydel, kommune eller konsern i dag! Fyll ut skjema og få tilgang.

Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis