Dette er et spørsmål som ofte går igjen på våre HMS-kurs. Spørsmålet fører ofte til diskusjon om hva som er sikkert nok, uten at det skal ta for mye oppmerksomhet fra andre viktige oppgaver.

Regelverket for sikkerhet i barnehagen gir føringer for at barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Dette er et generelt lovkrav som i praksis legger opp til at hver enkelt barnehage må gjøre lokale risikovurderinger for å komme frem til hva som er forsvarlig i den enkelte barnehagen.

Det finnes ingen klare regler for telling av barn i barnehager. Det finnes heller ingen nasjonale anbefalinger som vi kjenner til. Men erfaringer fra tidligere ulykker og nestenulykker i barnehager, viser at telling av barn er nødvendig for at barnehagen skal ha tilstrekkelig oversikt over barna. Dette er særlig viktig når en gruppe drar på tur utenfor barnehagens område. Telling av barn blir også tema dersom det skjer en ulykke i barnehagen. I slike tilfeller må barnehagen kunne vise til dokumentasjon om når barnet sist var sett. En oppdatert telleliste er også nødvendig dersom barnehagen må evakuere på grunn av brann eller andre hendelser.

Store variasjoner i hvor ofte barnehager teller barna

Vår erfaring er at de aller fleste barnehager har klare retningslinjer for telling av barn. Noen teller bare når de er på tur, andre barnehager har klare regler for bruk av telleliste gjennom hele dagen. Noen barnehager teller hvert tiende minutt, mens andre barnehager teller hvert 30. minutt. Noen få barnehager har vurdert at de ikke har behov for slik struktur på tellingen, og bruker andre metoder for å holde oversikt.

Våre fagfolk har en klar anbefaling om at alle barnehager bør ha rutiner for telling av barn som en del av sitt sikkerhetsarbeid. Hvor ofte dette skal gjøres, må vurderes av hver enkelt barnehage.

Våre tips til hva du bør tenke på

Her er noen momenter som kan spille inn i vurderingen av hvor ofte du bør telle når barna oppholder seg i barnehagen:

 • Alle barn bør registreres inn og ut når de kommer, og når de blir hentet
 • Størrelse på barnehagen og barnegruppen
 • Geografisk plassering av barnehagen med hensyn til faremomenter i nærmiljøet
 • Modenhet i barnegruppen
 • Er inneområdet uoversiktlig med mange rom og plasser barna kan stikke seg bort?
 • Utfordringer med enkeltbarn som stikker seg bort
 • Er hele uteområdet inngjerdet, eller er det områder som er åpne?
 • Er uteområdet uoversiktlig?
 • Er barnehagen stor med mange barn samlet på samme uteområde?

 

Når gruppen drar på tur kan det være andre faktorer som spiller inn. Hvor ofte barna bør telles når dere er på tur vil avhenge av risikomomenter knyttet til turen. Her er noen tips:

 • Avklar hvem som har ansvar for å telle hvilke unger
 • Tell alltid barna før avgang og ved ankomst turmål/barnehagen som et minimum
 • Dersom turmålet er uoversiktlig kan det være lurt å telle oftere
 • Dersom turmålet innebærer at dere vil treffe på andre barnehagegrupper kan det være lurt å telle oftere
 • Dersom turmålet innebærer å oppsøke vann eller sjø, bør barnehagen ha strengere tellerutiner

Men PBL Mentor Kidplan får du tilgang til barneloggen og tellelister som lar deg telle barna elektronisk i samme system som barna er registrert. Du slipper papirskjema, og du slipper å tenke på oppbevaring og makulering av gamle lister. Du kan også hente ut telleliste-rapport som viser når barnet sist var telt.

Vil du prøve PBL Mentor Kidplan?

Har du ikke PBL Mentor Kidplan i din barnehage, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis