− Ledelsen i barnehagen består ikke bare av styret og daglig leder, men også av pedagogiske ledere, sier spesialrådgiver på ledelse og arbeidsmiljø i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Hanne Kvaløsæter.

Daglig leder og pedagogiske ledere danner sammen ledergruppen som har et felles ansvar for å drive en god barnehage i tråd med lover og regler.

Avhengig av hverandre

De ansatte i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har flere oppdrag hvor de jobber med ledergruppen i ulike barnehager.

− Når vi jobber med ledergruppen over lengre tid som en prosess, observerer vi noen ganger at det ikke er alle pedagogiske ledere som forstår den viktige og store rollen de har som mellomleder i barnehagen. De som inngår i ledergruppen i barnehagen er avhengig av hverandre for å lykkes med den viktige jobben de har, sier Kvaløsæter og legger til:

− Ledelsen er viktig også for arbeidsmiljøet i barnehagen, da det er de som er premissgivere for å legge til rette for at ansatte skal trives og utvikle seg.

Kriterier for en god ledergruppe

For at en ledergruppe skal fungere godt, mener Kvaløsæter at følgende kriterier bør ligge til grunn:

 • Ledergruppen bør ledes av en tydelig leder.
 • Ledergruppen ser barnehagen under ett fremfor å ivareta individuelle interesser på avdeling.
 • Ledergruppen har en god kultur innad i gruppen, hvor tillit og tilhørighet står sterkt.
 • Ledergruppen har like normer, verdier og virkelighetsoppfatninger.
 • Ledergruppen oppleves så trygg at lederne tør å ta mellommenneskelige sjanser – som konstruktiv kritikk, vise relasjonelt mot osv.
 • Alle teammedlemmene må innse at det foreligger en gjensidig avhengighet, og alle må ha en felles forståelse for målene som barnehagen har satt seg.
 • En godt fungerende ledergruppe bør med jevne mellomrom sette av tid til refleksjon over gruppens fungeringsnivå.

Ledergruppens oppgaver bør være slik at de styrker den indre motivasjonen.

− Studier viser til ledergrupper som opplever utilfredshet og demotivasjon dersom de ikke opplever en mening med det de holder på med, for eksempel dersom det er lite konstruktive møter, avlyste planer eller lite medvirkning, sier Kvaløsæter og nevner noen punkter som er viktig for motivasjon i en ledergruppe:

 • Oppgavene oppleves som meningsfulle og viktige.
 • Opplevd ansvar, hvor hver leder skal kjenne på et ansvar for det som skjer i barnehagen.
 • Kunnskap om kvaliteten på det man gjør.
 • Tilbakemelding på jobben man gjør.

− Det er viktig å sørge for at ledergruppen er motivert og samarbeider godt. En kaptein kan ikke manøvrere et stort skip alene. På samme måte er daglig leder i barnehagen avhengig av alle sine ansatte for å styre skuta, avslutter Kvaløsæter.

Ønsker du å styrke ledergruppen i barnehagen din?
Ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.