Barnehagen er en virksomhet hvor vi kan si at de menneskelige ressurser er det grunnleggende materialet, som skal til for å skape; et trygt og godt psykososialt miljø. De ansatte har ståsted tuftet på ulike verdier, interesser og forventninger. Det er derfor normalt at alle ulikheter står opp mot hverandre i et arbeidsmiljø.

På alle arbeidsplasser vil det kunne oppstå konflikter blant ansatte, som kan virke ødeleggende for arbeidsmiljøet og gå utover kvaliteten av driften. Hvordan kan du forebygge en konflikt? Det er temaet i dette webinaret fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Se webinaret her.

Konflikter i arbeidslivet er regulert av lover og andre bindende avtaler mellom partene, og må derfor håndteres deretter. Som arbeidsgiver har du et ansvar for et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. Dersom du får kjennskap til at det foregår en situasjon mellom ansatte som kan være skadelig for arbeidsmiljøet i barnehagen, har du en plikt til å undersøke og å håndtere konflikten. 

– Forebygging av konflikter handler ikke om å hele tiden jobbe i harmoni, men det handler om å finne et nivå og en felles forståelse og aksept slik at barnehagen kan være i utvikling. Derfor trenger personalgruppen kunnskap og trygghet om hvordan de skal arbeide med temaet, forteller HMS-Rådgiver i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Lise Grøttland Brox.

Hun har laget et kort webinar om hvordan du som leder kan jobbe for å forebygge konflikter i barnehagen, et tema som ikke er helt ukjent for mange barnehageledere, spesielt kanskje de siste to årene med utfordrende drift under pandemien.

– I dette webinaret kommer vi nærmere inn på noen perspektiver som vi vet fører til at muligheten for konflikt øker. Vi får presentert noen rammer for begrepet konflikt, og bakgrunnen i lovverket for at vi i det norske arbeidslivet er pålagt å arbeide forebyggende med temaet. Det kommer også frem hvordan barnehagen systematisk kan tilnærme seg temaet, med flere konkrete råd om hvordan en kan arbeide med ulike innfallsvinkler for å sikre et godt arbeidsmiljø, forteller Brox.

Selv om du som leder skal jobbe for å forebygge konflikter, er det ikke nødvendigvis slik at enhver konflikt skal unngås for enhver pris.

– Dersom man hele tiden jobber for å unngå uenighet og konflikt kan det være at vi går glipp av viktige prosesser og lærdommer. Konflikter kan bli nyttige dersom vi forsøker å finne årsaken til dem. Det er også en av faktorene som kan gi mellommenneskelig og faglig utvikling i barnehagen, påpeker Brox.

Vi kommer ikke utenom professor Ståle Einarsens faglige blikk på forebyggende konflikthåndtering som sier at det bør innhentes kunnskap som gir en viss konfliktforståelse; som betyr evne til å analysere hva er sakens tema og hvor kompleks er den, når er det en konflikt, og hvem er det som eier konflikten. Dersom barnehagen har dette på agenda så vil det bidra til innsikt og forebygging av mulige konflikter, avslutter hun.

Se webinaret her.