Ifølge forskrift om systematisk HMS-arbeid skal barnehagen utarbeide skriftlige målsettinger for sitt HMS-arbeid. Disse målene skal være forpliktende og samtidig gi et signal om at barnehagen tar HMS-arbeidet på alvor. Her får du noen tips for å komme i gang.

Det kan ofte være overveldende med alt du som barnehageleder må tenke på. Særlig nå under pandemien er det ekstra mange hensyn som skal tas. HMS-mål er kanskje ikke det som står øverst på oppgavelisten. Det er likevel viktig, så her får du noen tips til hvordan du enkelt får dette på plass.

Barnehagen bør fastsette følgende mål:

 • Et overordnet mål som ivaretar både barn og ansatte.
 • Konkrete delmål som blir et utgangspunkt for planer og aktiviteter.

Overordnet mål

Når man skal utarbeid et overordnet mål kan du tenke over hva du oppfatter er viktig for trivsel og arbeidsmiljø for både barn og voksne i barnehagen. Det er ingen fasit på akkurat hva det skal være, men det er fint om det henger sammen med barnehagens kjerneverdier eller visjon. Her er tre ulike eksempel på overordnet mål og hvordan det kan utformes:

Vi skal være en barnehage full av latter og omsorgsfulle, varme og tydelige og engasjerte voksne.

I vår barnehage skal alle barn og voksne føle seg trygge, ikke utsettes for skader, ulykker eller psykiske belastninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og bidra til trivsel og glede i lek og læring. Den skal være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling, og motarbeide alle former for diskriminering. Personalet bør være oppmerksomme på egne holdninger og atferd, både i når det gjelder oppførsel som kan virke krenkende og ved bruk av makt og tvang.

Delmål

Delmålene er gjerne mer konkrete og vil samlet føre til at barnehagen kan oppnå det overordnede målet. Delmålene bør justeres og evalueres årlig, mens den overordnete målsettingen gjerne kan gå over flere år.

Delmål bør være «smart». Det betyr at delmålene er spesifikke, målbare, aksepterbare, realiserbare og tidsavgrenset. Med delmål som oppfyller disse kriteriene vil arbeidet bli mer motiverende for både ansatte og ledelsen.

SMART

 • Spesifikt – Hva skal dere gjøre og hvordan. Være konkrete og finne tydelige avgrensede målsettinger. Heller flere enkle konkrete.
 • Målbart – Kan man måle?, og hvordan måle effekt? Lett kunne si om målet er nådd eller ikke. Kunne vurderes og evalueres
 • Akseptert – Alle kunne stå inne for målsettingen og ha medvirket i utarbeidelsen. Kjent for personalet
 • Realiserbart – Er målet praktisk mulig å gjennomføre. Ikke sette uoppnåelige mål. Virker demotiverende og mot sin hensikt
 • Tidsavgrenset – lage målsettinger med frist for gjennomføring. I hvilket tidsrom skal dette gjennomføres. Kan ha kortere varighet enn ett år.

Barnehagens egne vurderinger

For å sette relevante delmål for din barnehage er det viktig å gjøre noen vurderinger. Still dere disse spørsmålene for å identifisere hvilke mål som kan gjøre akkurat deres barnehage bedre.

 1. Hva er vi gode på i vårt HMS-arbeid?
 2. Hva vil vi gjøre mer av?
 3. Hva bør vi bli bedre på?
 4. Hva må vi jobbe med for å endre/forbedre?

Eksempel på delmål

Det er viktig at barnehagens delmål oppfyller SMART-kriteriene og at alle som jobber i barnehagen har et forhold til hva som er delmålene og hvordan de kan bidra til å oppfylle disse. Jobben som gjøres med å utarbeide målene, er et stort skritt på veien mot å faktisk klare å oppfylle dem. Vårt råd er derfor å ikke «hoppe bukk» over den viktige jobben med å sette gode HMS-mål, både på overordnet og del-nivå.

Her følger noen eksempler på delmål som kan inspirere arbeidet i din barnehage.

Beskrivelse av dette årets delmål:

 • Alle ansatte skal kunne logge seg på PBL Mentor HMS med egen bruker og passord
 • Alle ansatte skal i løpet av året melde minst ett avvik i PBL Mentor HMS
 • Det skal gjennomføres en trivselsundersøkelse og utarbeides handlingsplan med tiltak i etterkant
 • Det totale sykefraværet i barnehagen skal være under 5 prosent
 • Det skal gjennomføres to beredskapsøvelser
  • Brannøvelse med evakuering
  • Trusseløvelse med evakuering fra uteområdet og inn
 • HMS-kvarter på alle personalmøter
  • Verneombud og leder gjennomgår aktuelle saker, avviksmeldinger ol.
 • Tilpasning av rutinen «Mobbing og annen krenkende atferd mot barn» til barnehagen
  • Legge inn aktuelle aktiviteter som skal gjennomføres i det forebyggende arbeidet

Ønsker du flere råd fra oss eller vil teste ut PBL Mentor HMS?

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer omfattende rådgiving om HMS-arbeidet i barnehagen. Du kan nå oss på e-post eller telefon (75 55 37 00), så blir vi sammen enige om hvordan vi kan hjelpe akkurat din barnehage.

Du kan også prøve vårt digitale HMS-verktøy, PBL Mentor HMS, helt gratis og uforpliktende i din barnehage, skole, bydel, kommune eller konsern i dag!

Prøv gratis