Seilduken barnehage i Oslo hadde på ingen måte dårlig arbeidsmiljø, men fikk det enda bedre etter at alle lederne deltok på samlinger i relasjonsledelse. Så vellykket har prosessen vært at alle ansatte vil lære mer om temaet.

Relasjonsledelse er en type lederstil der målet er å skape gode relasjoner med dine medarbeidere. Gjennom å bli bedre kjent med dine kolleger som hele individer med ulik bakgrunn og oppfatning, vil du få økt forståelse og lettere kunne vise empati og høste tillit, lojalitet og motivasjon.

Relasjonene de voksne imellom danner mye av grunnlaget for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Samtidig er det slik at det som føles enkelt i det pedagogiske arbeidet med barna, ofte kan oppleves mer krevende voksne imellom.

– Noe av forklaringen på dette er at ansvaret for voksenrelasjonen deles, og at noen av følelsene som oppstår i relasjonen voksen-voksen kan oppleves vanskeligere å håndtere enn i møte med barna, forklarer HMS-rådgiver og fysioterapeut i PBL Bedriftshelsetjeneste, Anne Holm.

En ny måte å lede på

PBL Bedriftshelsetjeneste har som et av sine tilbud til barnehagene en samlingsbasert kursrekke i temaet relasjonsledelse/relasjonskompetanse rettet mot pedagogiske ledere. Målet med dette tilbudet er å styrke samarbeidet og samholdet blant de pedagogiske lederne og utvikle en plattform for ledelse ut i avdelingene. I tillegg er målet å videreutvikle den enkelte pedagogiske leders relasjonskompetanse, noe som kan bidra til at de blir tryggere og tydeligere i sitt lederskap.

Positiv prosess for alle

En av barnehagene som har gjennomført kurset med Anne Holm, er Seilduken barnehage i Oslo. Daglig leder Helle Tidemandsen har akkurat avsluttet de fire samlingene med alle lederne i barnehagen. Hun kan allerede nå fastslå at det har skjedd mye positivt i ledergruppen.

– Selv om det ikke var noe dårlig stemning her før, merker jeg at det er en annerledes tone mellom de ansatte nå. De utviser en større respekt for hverandre og det er en annen måte vi kommuniserer på nå enn før, sier hun.

– Det har vært en veldig positiv prosess for oss. Personlig må jeg si at jeg lærte meg selv å kjenne på en annen måte og jeg har oppdaget sider med meg selv jeg kunne forbedre og det har jeg lært mye av. Jeg er blant annet mer bevisst på hvordan jeg tenker og kommuniserer med mine kolleger, sier pedagogisk leder Camilla Næs.

Relasjonelt mot

Hun får støtte av kollega Ragne Elise Huseby som mener samlingene har styrket ledergruppen totalt sett.

– Selv om vi ikke har hatt dårlig arbeidsmiljø mellom oss, er det alltid ting som kan bli bedre. Vi er blitt bedre kjent med hverandre og samarbeider mye bedre enn før. Samtidig utviser vi en annen respekt både for hverandre i ledergruppen, men også overfor øvrige kolleger, sier Huseby.

Begge trekker de frem at de er blitt mye flinkere til å utvise relasjonelt mot.

– Vi er flinkere til å løse eventuelle utfordringer på en bedre måte, ved at vi har lært oss at vi må se helheten i situasjonen. Samtidig tør vi å si ifra til hverandre dersom noe ikke er greit og løper ikke rett til vår leder om det skulle oppstå en uenighet på vår avdeling. Vårt inntrykk er at de øvrige kollegene setter pris på dette, sier Huseby og Næs.

Relasjons- ledelse. HMS-rådgiver Anne Holm i PBL Bedrifts- helsehelse- tjeneste (bakerst) er imponert over hvor flinke Helle Tidemandsen (t.v.), Camilla Næs, Ragne Elise Huseby og de øvrige ansatte i Seilduken barnehage har vært med å jobbe seg igjennom temaet relasjonsledelse.
HMS-rådgiver Anne Holm i PBL Bedriftshelsetjeneste (bakerst) er imponert over hvor flinke Helle Tidemandsen (t.v.), Camilla Næs, Ragne Elise Huseby og de øvrige ansatte i Seilduken barnehage har vært med å jobbe seg igjennom temaet relasjonsledelse.

Viderefører kunnskapen

Anne Holm kan ikke få fullrost de ansatte i Seilduken for måten de har jobbet seg igjennom temaet relasjonsledelse.

– Seilduken barnehage har en ledergruppe som var veldig positivt innstilt, med stor åpenhet og delekultur i teamet fra før. I samlingene ga de rom for å dele både gode erfaringer, og situasjoner de ønsket veiledning eller innspill på. De hadde gode refleksjoner og de var veldig ivrige på å reflektere og trene mellom samlingene, sier Anne Holm.

Kunnskapen som de pedagogiske lederne har tilegnet seg, er de allerede i gang med å videreføre til de øvrige ansatte i barnehagen. Relasjonsledelse har allerede vært tema på et personalmøte i barnehagen, og har ifølge Næs og Huseby vært veldig godt mottatt av de øvrige kollegene.

– De har ytret ønske om at vi skal videreføre mer av denne kompetansen til de andre ansatte i barnehagen. De synes det er spennende og interessant å lære mer om temaet, forteller de to.

Lederskap gjennom relasjon

Relasjonsledelse vektlegger de medmenneskelige sidene ved ledelse. Lederskapet skjer gjennom en relasjon til de ansatte, ikke gjennom leders posisjon. En relasjonsleder deler sin makt, og er opptatt av å skape resultater sammen med andre.

– De viktigste sidene ved relasjonsledelse er evnen til å vise menneskeinteresse, til tillitsbygging og emosjonell modenhet. Andre viktige områder det fokuseres på er tilbakemeldingskultur, dialogferdigheter og konflikthåndtering, forteller Anne Holm.

 

Samlingsbasert kurs i relasjonsledelse/relasjonskompetanse

Anne Holm har holdt flere samlingsbaserte kurs ute i barnehagene og skreddersyr opplegget ut fra hver barnehagens ønske. Samlingene kan gjennomføres på dagtid i forbindelse med ledermøtene eller på kveldstid og hver enkelt barnehage kan komme med sine ønsker.
Faste tema på de ulike samlingene er blant annet:

1.samling: Presentasjon av relasjonsledelse/relasjonskompetanse. Forventninger hos den enkelte og hverandre, menneskeinteresse og tillit.

2.samling: Emosjonell modenhet og dialogferdigheter. Hvordan registrerer og håndterer vi følelser som oppstår i oss selv og hos andre? Hvordan kommuniserer vi, hvordan vil vi at kommunikasjonen skal være?

3.samling: Tilbakemeldinger og relasjonsbygging. Hvordan er tilbakemeldingskulturen? Hva kjennetegner relasjonsfremmende atferd?

4.samling: Prestasjonshjelp og konflikthåndtering.

 

Mange barnehager har benyttet seg av prosess i Relasjonsledelse med gode resultater. PBL Bedriftshelsetjeneste har nå flere ansatte som er autorisert innen Relasjonsledelse, så er dette aktuelt for din barnehage, ta kontakt med oss på telefon 75 55 37 00 eller e-post bht@pbl.no.