Vi er barnehagens ekspertbistand

Alle bedrifter kan søke om tilskudd til ekspertbistand. Det er ikke lenger slik at barnehagen må ha en avtale for å søke om ekspertbistand, men skal drøfte saken med NAV før det søkes om tilskudd.

Vi kan hjelpe deg

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste er regnet som tilbyder av eksperthjelp, og vi anbefaler dere å ta kontakt med oss dersom dere har utfordringer knyttet til sykefravær. Vi kan bistå dere med:

 • Hjelp til kartlegging av den ansattes situasjon
 • Forslag til hvordan vi kan hjelpe arbeidsgiver og ansatt videre.
 • Søknaden til Nav.

OBS: Det er et krav at arbeidsgiveren skal drøfte saken med NAV før det søkes om tilskudd. Se siden Kontakt NAV – arbeidsgiver, eller ring arbeidsgivertelefonen på +47 55 55 33 36, hverdager klokken 09.00–15.00.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss på bht@pbl.no eller på telefon 75 55 37 00, så hjelper vi deg med vurdering, søknad og bistand i den aktuelle saken.

Hensikten med ekspertbistand og hvem kan søke

 • Tilskudd til ekspertbistand skal støtte opp under arbeidet med å redusere sykefravær på den enkelte arbeidsplass.
 • Hensikten er at eksperten skal bidra til å løse problemet som leder til sykefravær, med sikte på å tilbakeføre arbeidstakeren til arbeid.
 • Arbeidsgiver, Nav og den enkelte arbeidstakeren skal være enige om at det er hensiktsmessig med ekstern ekspertbistand.
 • Ekspertbistand kan gis for en arbeidstaker som har lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær.
 • Relevant tilrettelegging skal være utprøvd eller vurdert.
 • Tilskudd kan gis i sykmeldingsperioden, men også mellom sykmeldingsperioder.
 • Maksimalt tilskuddsbeløp inntil 20.700 kroner per ansatt.
 • Eksperten skal gjennom samtaler med arbeidstakeren og arbeidsgiveren vurdere arbeidsmiljøet, og forsøke å finne årsaken til sykefraværet og hvorfor det er langvarig og/eller hyppig.
 • Eksperten skal foreslå tiltak for tilbakeføring til samme arbeid eller til annet arbeid hos samme eller annen arbeidsgiver.
 • Eksperten skal levere en rapport med kopi til Nav.

Ekspertbistand kan være:

 • Arbeidsplassvurdering (fysioterapeut).
 • Bistand i saker hvor konflikt ligger til grunn for sykefraværet (her stilles det ikke samme krav til fravær).
 • Bistand når arbeidstaker ikke mestrer jobben over tid.
 • Bistand når partene er rådville og ikke vet hva mer som kan gjøres. Arbeidsgiver har hovedansvar for å finne en ekspert.

Hvordan søke:

 • Spør oss om hjelp til søknad. Vi hjelper deg med den på telefon og e-post.
 • Søknad og svar på søknad gjøres via Altinn.
Kontakt oss