Noen ledere bestemmer. Andre ledere organiserer. I Skrimtrollet barnehage handler ledelse om å bidra til at alle tar eierskap til felles mål.

– Denne barnehagen har en meget høy grad av medvirkning i alle ledd, og hele ledergruppa har høy bevissthet på ledelse og hva det vil si å lede, sier spesialrådgiver Hanne Kvaløsæter i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Gjennom flere år har hun bidratt som prosessveileder for ledergruppa til Skrimtrollet barnehage.

Hun synes det er inspirerende å møte barnehagefolk som tar ledelsesfaget på alvor slik denne barnehagen gjør.

– Når barnehager har en tydelig daglig leder som stiller krav til sine ledere, og som ønsker progresjon og refleksjon, gjør det noe med barnehagen som er interessant å følge over tid, sier Kvaløsæter.

Medvirkning og autonomi

Både som daglig leder og mellomleder i en barnehage, skal du jobbe med utvikling i et miljø med mange og ofte motstridende forventninger.

Inger-Lise Schultz i Skrimtrollet barnehage har jobbet som daglig leder i barnehagesektoren helt siden 1989. Da hun var fersk, hadde hun ikke noen formell lederutdanning, men var barnehagelærer med to års fartstid som pedagogisk leder.

– Jeg har alltid tenkt at medvirkning og autonomi er viktig for alle. Å bygge opp en organisasjon handler om å bygge kultur. Skal du lede en gruppe ansatte, må du være bevisst hva som skaper en følelse av fellesskap og hva som skal til for at alle kan gå samlet i samme retning, sier Inger Lise Schultz.

Hun sier at barnehagens verdier og kultur skal henge nøye sammen. Verdiene forkortes til ordet OASE (omsorg, ansvar, samarbeid og engasjement). God kultur, handler i stor grad om at man skal ha fokus på det som fungerer.

– I noen kulturer er det viktig å «finne 7 feil». Det er alltid enkelt å gjøre, men det skaper ikke noe positivt for gruppa, og det bidrar ikke til å utvikle videre det vi allerede er gode på, legger hun til.

Bidrar til lojalitet

I Skrimtrollet barnehage medvirker alle de åtte mellomlederne i de aller fleste prosessene som angår barnehagens virksomhet. Dette inkluderer budsjettarbeidet.

– Det betyr at pedagogene har kjennskap til hvilke rammebetingelser vi har og medvirker til de valgene vi må ta, sier Schultz og utdyper:

– Det viktigste vi gjør i en barnehage er det pedagogiske utviklingsarbeidet med barna. Men det å ha en bærekraftig økonomi er en forutsetning som ligger til grunn for alt vi gjør. En kollektiv bevissthet om dette bidrar blant annet til at alle har fokus på å holde sykefraværet nede, og at alle har forståelse for tøffe valg som vi må gjøre, for eksempel ta inn et ekstra barn selv om det gir merarbeid ute på avdelingene. Pedagogene skjønner at rammene er slik de er, og de er lojale og medvirker til at vi finner gode løsninger på utfordringene, sier Schultz.

Hele ledergruppa i Skrimtrollet barnehage medvirker i de aller fleste prosessene som angår barnehagens virksomhet. Bak fra venstre: Henriette Kristiansen, og Connie E Fredriksen (konstituert ledere og fagarbeidere), Andrea N Riise (pedagogisk leder), Toril Gulliksrud (pedagogisk leder). Foran fra venstre: Cang Ho (pedagogisk leder), Inger-Lise J. Schultz (daglig leder) og Anita E. Larsen (pedagogisk leder og stedfortreder). Mette K Aas-Haug, Ped-lederne Eva Bjertnes og Liv-Guri R Mørk var ikke til stede da bildet ble tatt.

Kunstløp eller ishockey?

At måten barnehagen ledes på har en effekt, mener hun merkes gjennom at medvirkning og lagspill bygger positiv energi.

Men måten barnehagen ledes på, krever også mye av mellomlederne. De får stor grad av autonomi, men også stor grad av ansvar.

Hun liker å sammenligne jobb i barnehage med sport på skøyter.

– De som tenker om det å jobbe med barn som et friløp på skøyter, der det handler om å vise hvor flink du er, klarer kanskje ikke å jobbe hos oss. Men de som tenker på det som ishockey – litt tøft og direkte, og lagspill – de klarer det, sier Inger-Lise Schultz.

Viktige ledersamlinger

I arbeidet med å utvikle barnehagen arrangerer Skrimtrollet barnehage ledersamlinger hvert år. Da reiser de ut av barnehagen og på overnattingstur.

– På disse samlingene snakker vi aldri om rutiner i barnehagen eller hvordan vi løser praktiske utfordringer knyttet til enkeltbarn. Her har vi bare fokus på ledelse og relasjonsarbeid lederne imellom, sier hun – og underslår ikke at det ofte blir emosjonelt, både på godt og vondt:

– Det blir mye latter og glede, men også undring, tårer, betroelser og hjertesukk.

Prosessveileder fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste

Til disse samlingene henter barnehagen inn spesialrådgiver Hanne Kvaløsæter fra PBL Mentor Bedriftshelsetjenste.

Kvaløsæter er tildelt rollen som prosessveileder og har regien på det faglige innholdet på samlingene.

– Vi samtaler alltid i forkant av samlingene for å bli enige om hva som er aktuelle temaer. Siden vi har samarbeidet over flere år, og fordi hun også har vært prosessveileder med hele personalet, kjenner hun oss veldig godt. Hun er «spot on» og kan lett relatere seg til mange ulike prosesser som vi står i. Hun er kunnskapsrik, erfaren og tillitsvekkende, sier Inger-Lise Schultz om Kvaløsæter.

Anbefaler alle ekstern bistand

Å hente inn denne ressursen utenfra til å ta regien på interne prosesser knyttet til ledelse, har også andre tilleggseffekter.

– For meg betyr det at jeg kan delta på lik linje med personalet. Jeg blir en del av gruppa, og ikke en som er utenfor, sier Schultz som er svært fornøyd med samarbeidet:

– Jeg anbefaler alle å bruke ekstern prosessveileder, som gjerne følger barnehagen opp over tid. På den måten blir ikke hendelsen en «jippo», men et ledd i et langsiktig og kontinuerlig utviklingsarbeid.

Ønsker du hjelp med ledelsesprosesser? Ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste!